Szkody majątkowe

Zgodnie z art. 415 k.c., kto wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia Naprawienie szkody, na podstawie art. 363 k.c. powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że szkodą jest uszczerbek w prawnie chronionych dobrach majątkowych, wyrażających się w różnicy pomiędzy stanem tych dóbr, jaki istniał i jaki następnie mógłby istnieć w ramach normalnej kolei rzeczy, a stanem jaki powstał na skutek zdarzenia prowadzącego do uszczuplenia aktywów lub zwiększenie pasywów.

W praktyce, w zakres tego pojęcia wchodzi szereg roszczeń odszkodowawczych, a ich konkretyzacja następuje po przeanalizowaniu konkretnego problemu. Najczęściej jednak roszczenia odszkodowawcze w zakresie szkody majątkowej przejawiają się w żądaniu odszkodowania za:

 • zniszczone w wypadku przedmioty należące do poszkodowanego (np.: uszkodzenie pojazdu lub rzeczy osobistych);
 • najem pojazdu zastępczego w związku z uszkodzeniem należącego do poszkodowanego oraz oczekiwaniem na jego naprawę;
 • poniesione koszty holowania uszkodzonego pojazdu oraz opłaty za jego parkowanie;
 • poniesione koszty sprzątania oraz utylizacji uszkodzonego mienia;
 • poniesione koszty dojazdów w celu załatwiania różnych spraw związanych z powstałą szkodą (np.: do placówek medycznych, warsztatu samochodowego)
 • utracone środki pieniężne w związku z powstałą szkodą (np.: przepadek kosztów wyjazdu urlopowego w sytuacji niemożliwości udania się na urlop ze względu na powstały uszczerbek na zdrowiu);
 • utracone w związku z wypadkiem zarobki;
 • poniesione koszty leczenia czy rehabilitacji;
 • koszty opieki osób trzecich;
 • pogorszenie sytuacji życiowej w związku ze śmiercią osoby bliskiej;
 • poniesione koszty pogrzebu.

Jak wynika z art. 361 § 2 k.c., zakres obowiązku odszkodowawczego, obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Pod pojęciem straty rozumie się zmniejszenie aktywów lub zwiększenie pasywów poszkodowanego, tj. rzeczywiście powstały w jego majątku uszczerbek. Utracone korzyści obejmują natomiast aktywa, których poszkodowany nie uzyskał lub pasywa, które nie zostały zredukowane na skutek wyrządzenia poszkodowanemu szkody. W ten zakres wchodzą m.in. utrata zarobków, utrata spodziewanego zysku czy korzyści związanych
z władaniem zniszczoną w wypadku rzeczą.

W przypadku szkód majątkowych, zakłady ubezpieczeń często albo zaniżają wysokość powstałego uszczerbku (posługując się opracowanymi przez ich pracowników kosztorysami zaniżającymi ceny jednostkowe), albo pomijają istotne kwestie z punktu widzenia prawa poszkodowanego do uzyskania należnego mu odszkodowania. Jeśli nie jesteś pewien, czy otrzymałeś odszkodowanie w należnej Ci wysokości, a także gdy ubezpieczyciel odmawia Ci wypłaty żądanych kwot – skontaktuj się z nami!!!


Szkoda w ubezpieczonym majątku

W praktyce często zdarza się, że szkoda powstaje w mieniu objętym ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy zawartej pomiędzy poszkodowanym (ubezpieczonym) a zakładem ubezpieczeń. Klasycznym przykładem takich sytuacji są przypadki:

 • ubezpieczenia autocasco pojazdu mechanicznego;
 • ubezpieczenie mienia ruchomego od zdarzeń losowych;
 • ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych.

W przeciwieństwie do zagadnień wskazanych powyżej, zasadnicze znaczenie dla możliwości uzyskania odszkodowania posiada treść umowy ubezpieczenia łączącej poszkodowanego
z zakładem ubezpieczeń. Należy jednakże wskazać, że taka umowa nie może pozostawać w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi m.in. stosunku prawnego ubezpieczenia. W rezultacie, często i w tym zakresie dochodzi do nadużyć ze strony zakładów ubezpieczeń, czego skutkiem jest odmowa lub znaczne ograniczenie należnego odszkodowania.

Skontaktuj się z nami, jeśli zakład ubezpieczeń odmówi Ci wypłaty odszkodowania z Twojej własnej umowy ubezpieczenia mienia lub masz wątpliwość co do wypłaconej przez ubezpieczyciela wysokości odszkodowania!!!