Wypadki przy pracy

Pod pojęciem wypadku przy pracy, ustawodawstwo dotyczące ubezpieczeń społecznych rozumie nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Ubezpieczenia społeczne za wypadek przy pracy uważają również zdarzenia, które wystąpiły podczas podróży służbowej, zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe, a także podczas szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony. Nadto, za wypadek przy pracy uważa się zdarzenia, które wystąpiły w przypadkach wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, co dotyczy m.in. wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia czy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

W ramach wypadków przy pracy wyróżnia się:

  • wypadki śmiertelne, w wyniku których nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku;
  • wypadki ciężkie, na skutek których nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej, inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie, trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenia ciała,
  • wypadki zbiorowe, gdy w wyniku tego samego wypadku ucierpiały co najmniej dwie osoby.

Zgodnie z art. 2371 § 2 k.p., pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługuje od pracodawcy odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy, z wyjątkiem utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych. Nadto w przypadku wykazania odpowiedzialności cywilnej za wystąpienie wypadku, w oparciu o art. 300 k.p. pracownikowi przysługują od pracodawcy (jego ubezpieczyciela – aktualnie wiele podmiotów gospodarczych posiada polisę oc, wobec czego roszczenia nie dotyczą bezpośrednio pracodawców – kierujemy sprawy bezpośrednio przeciwko ubezpieczycielom) roszczenia tożsame z wymienionymi w poprzednich zakładkach, dotyczące szkód osobowych oraz szkód majątkowych, niezależnie od świadczeń wypłacanych przez ZUS.


Wszechstronne ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku następuje na podstawie właściwych przepisów Kodeksu pracy. Pracodawca bezpośrednio po otrzymaniu informacji o zaistniałym zdarzeniu obowiązany jest powołać zespół powypadkowy, który ustali jego przyczyny oraz określi, czy wypadek pozostaje w związku z pracą. Z przeprowadzonych czynności, w tym zeznań świadków zespół powypadkowy sporządza protokół, z którego treścią zapoznaje poszkodowanego przed jego zatwierdzeniem przez pracodawcę.

Członkowie zespołu Centrum Odszkodowań AVENTUM sp. z o.o. posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań powypadkowych. Jeśli zatem masz wątpliwości co do jego przebiegu oraz dokonanych ustaleń – skontaktuj się z Nami!!!